VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Program konference

PROGRAM KONFERENCE - VIA BENEDICTINA, BROUMOV 2013

2. října                                                                             

10:30 – 11:00              prezence                         

11:00 – 14:00              1. přednáškový blok

14:00 – 15:30              oběd                                  

15:30 – 20:00              2. přednáškový blok

20:00 – koncert a volný program

3. října

08:00 – 08:45              Slavnostní mše v kostele sv. Vojtěcha, Klášter Broumov

09:00 – 12:00              3. přednáškový blok

12:00 – 13:30              oběd

14:00 – 17:00              komentovaná prohlídka kostelů v Šonově a Otovicích

 

Rozpis přednášek, přednášející a anotace příspěvků

1. přednáškový blok,                      2. října 2013

Jan Školník, APRB (VKCB)                                                                             Uvítání

PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. (FF UHK)                                                             Historiografie českých benediktinů

Prof. dr hab. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski)                                   Čeští benediktini a Slezsko

doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., (FF UHK)                                                  Vztah Broumovska a Kladska

prof. PhDr. František Musil, CSc., (FF UHK)                                                   Benediktýnská kolonizace Broumovska a Náchodska

Dr. Jarosław Malicki (Uniwersytet Wrocławski)                                                K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn

2. přednáškový blok,                       3. října 2013

Mgr. Dušan Foltýn (CMS AV ČR)                                                                   Místo Police n.Metují a Broumova v síti benediktinských proboštství v předhusitských Českých zemích

Josef Šrámek (CMS AV ČR)                                                                           Opat Bavor z Nečtin a Policko a Broumovsko

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.  (HÚ FF UHK)                                                      Slezský landfrýd 1435 a Broumovský klášter

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (CMS AV ČR),  Ing. Jiří Slavík (NPÚ, ú. o. p.)

                                                                                                                         Nové poznatky o stavebním vývoji kláštera v Broumově před barokní přestavbou

PhDr.Michal Patrný (NPÚ, ú. p. Praha)                                                            Nové poznatky o stavebním vývoji kláštera v Polici nad Metují

Mgr. Miloš Buroň (NPÚ, ú. o. p. Josefov)                                                         Vývoj a využití jednotlivých částí klášterní zahrady, využití a stavební vývoj jednotlivých staveb v zahradě stojících

3. přednáškový blok,                       3. října 2013

PhDr. Štěpán Vácha (ÚDU AV ČR)                                                                   Identita a memoria – benediktinský řád v Českých zemích a jeho prezentace

ve výtvarném umění 17. a 18. století

Martin Mádl (ÚDU AV ČR):                                                                                Barokní nástěnné malby v Břevnově a Broumově: Monumentální výzdoba v kontextu monastické architektury

Radka Tibitanzlová (Archiv Národní galerie v Praze)                                         Bratrstvo Bolestné Panny Marie v Broumově

Mgr. Lydia Baštecká (SOkA Náchod)                                                                 Broumovské klášterní gymnázium a jeho benediktinští profesoři

Jitka Bartošková (PedF UK):                                                                               Události roku 1945 a odsun německých benediktinů z Broumova

Ludmila Štěpánová (Univerzita palackého Olomouc)                                          Internace a pracovní nasazení řeholních sester v Broumově

doc. MgA Boguslaw Czechowicz (FF UHK)                                                        Broumovská skupina kostelů – moderní baroko nebo barokní historismus?

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri