VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Objekty na zahradě

objekty-na-zahrad

Miroslav Otte

Tak zvaná Kněžská brána (Pffafertor)

- nejstarší stavba na klášterní zahradě je brána postavená z pískovcových kvádrů v roce 1696. Průjezd branou je valeně zaklenut, venkovní i vnitřní mělce vystupující portál je zaklenut plným obloukem, vrcholícím klenákem. Vnější portál vyplňují červeně natřená dřevěná vrata s velkým zámkem z poloviny 19. století. Na vnější straně je na klenáku opatský znak a datum výstavby, na vnitřní straně je znak konventu v raně barokní kartuši, na níž je nasazena knížecí korunka, a nápis MONASTERIVM S. VENCESLAI IN BRAVNAW (Klášter sv. Václava v Broumově). Všechny tři volné strany jsou orámovány lisenovým rámcem. Stanová střecha je pokryta pálenou krytinou, která byla v poslední době obnovena. Na vrcholu bývala plechová korouhvička. Kamenný povrch brány byl někdy na konci 19. století znehodnocen hrubou vrhanou omítkou.

K bráně na severní straně přiléhá objekt garáží, skladů a kůlny na palivové dřevo, vše z 1. poloviny 20. století, bez jakékoliv kulturní hodnoty.

Přízemní dům čp. 225

- u mostu ze zahrady do kláštera byl postaven na hraně středověkého hradebního příkopu na počátku 18. století z kamene a smíšeného zdiva. Prostá stavba s valbovou střechou, pokrytou pálenou krytinou, je členěna pouze pískovcovými šambránami dveří a oken. Světle šedá vápenná omítka, dnes z velké části zničená, pochází pravděpodobně z poslední obnovy domu po požáru v roce 1779. V domě byly dva byty -pro klášterního kuchaře a stolníka (Tafeldecker - obsluhoval pány pátery v refektáři).

Jednopatrový dům čp. 226

- byl postaven v 18. století a z kamene přestavěn na začátku 19. století. Původně byl přízemní s mansardovou střechou pokrytou šindelem. V roce 1910 bylo přistavěno patro. Jižní průčelí o 5 okenních osách má uprostřed přízemí vchod s pískovcovým ostěním, datovaným na klenáku s reliéfem ostrve (erbovní znamení břevnovsko-broumovského opata) rokem 1829, nad ním je (pravděpodobně druhotně) umístěn velký kamenný znak kláštera z 19. stol. Fasáda z roku 1910 je členěna historizujícím štukovým dekorem - šambránami, lisenami a hlavicemi a temně šedými výplněmi. Dům byl určen pro zahradníka, mezi světovými válkami v něm bydlel (klášterní) důchodní a šofér klášterních aut. Dnes je budova využita ke kulturním účelům, tři místnosti v patře slouží jako výstavní a přednáškové prostory.

Skleník

- existoval již v 18. století, do dnešní podoby byl přestavěn ve 2. pol. 19. a na začátku 20. stol. Jedná se o neodmyslitelnou součást historického komplexu zahrady, ale jeho současná podoba postrádá jakoukoliv kulturní hodnotu.

Pylon

- v severovýchodním rohu zahrady je na konci osy, která procházela oběma branami klášterní budovy a dělila zahradu. Monument nechal postavit broumovský konvent při příležitosti 50. výročí kněžského jubilea opata Jakuba II. Chmela 6. 10. 1804, (zemřel 21. 10. 1805). Zpráva o tom tvoří obsah latinského nápisu na kamenné kartuši: Dignisimo praesuli / Jacobo Secundo/ cum annis L Sacerdos, Religione et / Doctrina praeluxihset. Ut Senis tam / diu merentis Desiderium simul, simul / Memoriam, Monumento quopiam pro-/ deret, hoc erigi fecit. / Conventus Braunensis / Ao MDCCCIV. Při opravě v 80. letech zedník, který prováděl na pylonu novou fasádu, vlastnoručně přičinil dva zahloubené křížky. Svůj naivní nápad zdůvodnil přáním „aby prý po něm taky něco zůstalo“.

Vodojem

- účelová cihlová stavba (věž) se štukovou omítkou. Na oblouku pískovcového portálku vchodu v přízemí je datována 1860. Vodojem byl pravděpodobně napojen na starý vodovod z úpatí Stěn, ve 20. stol. do něho byl umístěn rezervoár moderního vodovodu. Před vodojemem stála stavba využívaná jako lázeň pro benediktiny. Zbořena byla někdy kolem 2. svět. války.

Kašna

- pozdně barokní pískovcová kašna s pískovcovým vodotryskem v podobě vázy na tvarovaném pilíři. Poškozena vandaly a zloději pískovců.

Kuželník

- dřevěná konstrukce je ne severní straně pobita prkny, sedlová střecha je v havarijním stavu, stejně jako sousedící zděný objekt z konce 19. stol.

Schodiště

- na pěti místech jsou terasy na různých úrovních propojeny schodišti s pískovcovými stupni a pískovcovými pilířky. Původní kované zábradlí je vesměs zničeno. Schodiště k zadní, parkové části zahrady bylo uzavřeno bohatě tvarovaným kovovým zábradlím, původně brankní kněžiště - pravděpodobně klášterního kostela - slohově odpovídající době opata Tomáše Sartoria. Někdy na konci 90. let byla obě křídla branky ukradena. Část kamenných teras a schodiště byla v 90. letech a na začátku 21. stol. obnovena. Vnější oplocení zahrady – kamenné opěrné zdi jsou, zejména na jihovýchodním nároží, v havarijním stavu.

Brána

- do vnitřní části zahrady je tvořena dvěma pískovcovými pilíři s kamennými vázami. Vlastní dřevěná vrata jsou zničena. Oplocení vnitřní zahrady bylo tvořeno pískovcovými pilíři s kamennými koulemi, mezi nimi byl tyčkový plot.

Socha sv. Josefa

- z roku 1720 byla na zahradu přenesena před 2. světovou válkou. Původně stála před západním nárožím Schrollova paláce (dnes Městského úřadu) a vadila při rozšiřování dnešní Komenského ulice. Na zahradě není dobře umístěna.

Tak zvaný císařský dub

- je nejvýznamnějším stromem na zahradě. Existuje kolem něho řada pověstí, jedna z nich tvrdí, že byl vysazen v roce 1854 při příležitosti svatby císaře Franze Josefa I. a Alžběty Wittelsbachové.

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri