VIA BENEDICTINA

800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko

Nacházíte se zde Zajímavosti Kostely na Broumovsku Hřbitovní kostel

Hřbitovní kostel

hbitovni-kostel

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově - Miroslav Otte

Hřbitovní kostel je poprvé písemně doložen v roce 1383, kdy je zmiňován i hlavní oltář zasvěcený Panně Marii. Kostel a hřbitov byl pravděpodobně založen ještě ve druhé polovině 13. nebo na začátku 14. století. Jeho existenci si vynutila skutečnost, že malý hřbitov u farního kostela nestačil jako pohřebiště obyvatel Broumova a několika přifařených vsí.

Nevíme nic o původní podobě kostela, snad kromě toho, že byl postaven ze dřeva. Byl spálen při obléhání města husitskou vojenskou hotovostí hradeckého kraje pod vedením Čeňka z Wartenberka a Hynka Krušiny z Lichtenburka ve dnech 17. až 20. června 1421.

Nový kostel byl postaven někdy ve druhé polovině 15. století. V literatuře je běžně jako datum jeho stavby uváděn letopočet 1449 nebo 1450. Žádné z těchto dat není ničím doloženo, ze zápisu v městských knihách je možné zjistit pouze to, že v roce 1449 kostel ještě nestál, protože bylo městskou radou rozhodnuto o jeho výstavbě a o sbírce peněz na tento účel. Podobně jako neznáme přesné datum výstavby, nevíme nic ani o stavitelích. S velkou pravděpodobností můžeme autorství stavby připsat tesařům ze slezského kulturního okruhu.

Kostel Panny Marie je výjimečný nejen svým stářím, ale i technikou stavby, hrázděnou konstrukcí z mohutných dubových trámů, pobitou prkny na vnější straně nad ochozem a na všech stěnách v interiéru. Ve starších i současných  popisech kostela se stále znovu objevují fantastické dohady o pouze částečném zničení kostela požárem v roce 1421, kdy prý shořely stěny a krov stavby, ale kupodivu zůstal zachován její strop. Ve skutečnosti ovšem trámová konstrukce lodi a kněžiště, stropu a krovů, na které je nasazena vysoká zvonice, tvoří jeden celek, dokonalé tesařské dílo, které přečkalo staletí právě proto, že na něm nebylo nic sflikováno a nastavováno.

Portály obou původních vchodů - hlavního a bočního - jsou orámovány okoseným a profilovaným ostěním, charakteristickým slohovým prvkem převzatým z kamenné pozdně gotické architektury.

Dokonale harmonická silueta kostela byla v polovině 18. století poněkud narušena přístavbou malé zvoničky nad kněžištěm. Stalo se tak v souvislosti se stavbou nového hlavního oltáře a vybudováním prostoru malé sakristie za ním.

Loď kostela je po celém obvodu obklopena ochozem. Dnešní podoba otevřené podsíně je dílem celkové obnovy kostela po pruském vpádu v roce 1779, kdy byl původní uzavřený ochoz se stěnami pobitými prkny z rozkazu generála Anhalta stržen, aby nebránil vojenskému využití kostela.

21,1 metrů dlouhý a 8,7 m široký interiér kostela je rozdělen na obdélnou loď a trojboce uzavřené kněžiště.

Výmalba stropu nad kněžištěm, provedená pomocí šablon, odpovídá době stavby kostela. Tvoří ji vedle ornamentů s vegetabilními prvky a motivy stylizovanými zvířat – jelenů, zajíců, gryfů, také další dekorativní prvek využívající estetický účinek pozdně gotického písma – fraktury. Tyto tak zvané tajemné nápisy jsou pouhými stále se opakujícími slovy a jako celek nic nevyjadřují. Otisk šablony s orlicí - znakem Slezska -  a písmenem S je možné považovat za důkaz o původu autorů pozdně gotické výmalby.  Tříbarevná dekorace stropu nad kněžištěm byla pravděpodobně provedena později, snad v polovině 16. století.

Kostelní inventář

(Část předmětů z původního inventáře dnes v kostele nenajdeme, protože byly přeneseny do depozitáře broumovských farností).

Nejstarší a nejcennější součástí kostelního mobiliáře, v barokní době předmět kultovní úcty, je  pozdně gotická socha Madony (Mater Amabilis Braunae – Broumovská milostná matka), pro níž byl v polovině 18. století postaven nový hlavní oltář.  Plastika je v současné době vystavena v klášterním kostele.

Postranní oltářpo pravé straně lodi je časově určen znakem a iniciálami broumovského primase (purkmistra) a erbovního měšťana Jakoba Matthese Köppela von Capellen, zemřelého v roce 1678. V rokoku byl přestavěn, opatřen novými obrazy a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

Jeho levý protějšek nechal postavit v roce 1696 další broumovský primas Nikolaus Schlögel. Původně byl zasvěcen svaté Anně a byla na něm umístěna stará, pravděpodobně gotická socha této světice, dnes ovšem nezvěstná. Také tento oltář byl nově upraven v pozdním baroku a zasvěcen svatému Josefu.

V podlaze lodi je zapuštěna další památka na rodinu primasa J. M. Köppela von Capellen – náhrobní deska z roku 1678.

Kazatelna z konce 17. století byla obnovena v 19. století. Je ozdobena výplněmi se zobrazeními čtyř evangelistů, namalovanými podle starších manýristických předloh.

V polovině 19. století nechala broumovská městská rada zhotovit nové lavice do kněžiště a dva obrazy po stranách hlavního oltáře, které namaloval broumovský malíř Augustin Kracyk.

Nejstarším obrazem v lodi kostela je olejomalba, kterou věnoval opat Wolfgang Selender. Plátno nebylo původně určeno pro hřbitovní kostel, v roce 1609, kdy bylo namalováno, byl kostel užíván broumovskými protestanty, velkými opatovými nepřáteli. Na obraze nahoře je Svatá Trojice s klečící Pannou Marií, obklopená anděly, kteří nesou předměty Kristova umučení. Uprostřed je ikonograficky pozoruhodná skupina patronů České země včetně sv. Cyrila a sv. Metoděje a sv. Jana Nepomuckého (S. Confesy). V dolní části je vyobrazen nejstarší známý pohled na klášter a město Broumov. (Vystavena je fotokopie ve velikosti originálu).

Další velký obraz - epitaf rodiny H. M. Fabricia, namalovaný v roce 1665 malířem Damsmanem, s Korunováním P. Marie, sv. Trojicí a devíti anděly a pod tím klečící rodinou dárce - je v současné době uložen v klášteře.

Nad postranním vchodem do lodi je zavěšen deskový obraz se scénou Probuzení Lazara, který v roce 1742 kostelu věnoval broumovský soukeník Johann Georg Meissner se svou ženou Martou Johannou.

Desky s kronikářskými zápisy v ochozu kostela

Prvních šest desek bylo pořízeno v letech 1570 - 1630 a byly na nich popsány vesměs katastrofické události - přílet kobylek, velký požár města, neúroda a následující hlad. Nejstarší desky s nápisy byly zhotoveny v době, kdy hřbitovní kostel užívali ke shromážděním a bohoslužbám broumovští protestanti. V protestantském prostředí byly pravděpodobně vymyšleny i dodnes stále ještě populární pohádky o založení kostela v roce 1177 pohanskou princeznou a o existenci Broumova již ve 12. století. Inspirací byl nepochybně probuzený dobový zájem o regionální dějiny a snaha o doplňování bílých míst historie vymyšlenými příběhy a přesnými daty (Václav Hájek z Libočan, trutnovský Simon Hüttel), ale pravděpodobně i snaha o vyloučení benediktinů a jejich zakladatelské role z nejstarší historie kostela a města. (Originály desek byly přemístěny do kláštera, na jejich místa byly zavěšeny kopie).

Do ochozu kostela byla přemístěna celá řada renesančních a empírových náhrobních kamenů ze zrušených hrobů.

KONTAKT

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel: +420 491 521 299
Mobil: +420 734 443 165 Mgr. Petr Köppl
+420 731 610 652 Marcela Lilingová
E-mail:

vkcb@broumovsko.cz

partneri